General terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len "VOP")

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom na nižšie uvedenej internetovej adrese. ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového sídla (ďalej len „webstránka“).

   Predávajúcim a prevádzkovateľom webového sídla je:

   Adresa internetového obchodu je: www.avitalita.eu (ďalej len „internetový obchod“)
   PHARMED service, s.r.o., Holubičia 25,  940 02 Nové Zámky
   spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra. odd.
   je prevádzkovateľom webového sídla a je predávajúcim celého sortimentu na vlastný účet.
   Účet vedený v peňažnom ústave:
   Slovenská sporiteľňa, č. účtu: SK12 0900 0000 0051 7840 1999

   Spolupracuje s:
   Lekáreň „M“
   Školská 1, 941 01 Bánov
   Vedúci lekárnik: Mgr. Veronika Výberová
   PZS kód lekárne: P70089160301
   IČO: 36363120
   Informačná služba:  +421 905 267 046

   Spotrebiteľom sa rozumie kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy, s cieľom nákupu ponúkaného tovaru, určených na priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, a to najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a nie sú určené pre nákup pre podnikateľské účely fyzickou alebo právnickou osobou. Objednávka liekov na jednu osobu a jeden deň môže byť zo strany prevádzkovateľa obmedzené počtom 5 balení za jeden liek.

  2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).
  3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  4. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 2. Všeobecné ustanovenia
  1. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o internetový výdaj liekov špecifikovaných v ust § 22 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. , (ďalej len „zákon o liekoch“) , tj. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a/alebo zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 ods. 2 (b) zákona o liekoch (v ďalšom texte ako „zdravotnícke pomôcky“). Pod tovarom sa rozumejú taktiež zdravotnícke potreby, potravinové doplnky a kozmetika a spolu s liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, zdravotníckymi pomôckami sa spoločne označujú pre účely týchto VOP ďalej len ako „tovar“.
  2. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:
   1. názov produktu;
   2. fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
   3. špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
   4. cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná, nezahŕňa náklady na dopravu tovaru
   5. povinné informácie podľa zákona č 362/2011 Z. z., zákon o liekoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z
  3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo web stránke sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
  4. Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie na web stránke priamo
   1. bez registrácie, alebo 
   2. registráciou.
 3. Uzavretie kúpnej zmluvy
  1. Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o:
   1. objednávanom tovare,
   2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
   3. údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   4. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

   (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

  2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu sú vytvorené podmienky pre kupujúceho skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, ako aj na ich opravu/úpravu. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky kupujúcemu potvrdí túto skutočnosť elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.
  3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

  4. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím a potvrdením prijatia objednávky predávajúcim (akceptáciou).
  5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.
  6. Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú zjavne omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho ako aj v prípade inej chyby informačného systému, a to najmä dostupnosť, skladové zásoby tovaru, akosti a pod.
  7. Kupujúci berie na vedomie, že môže s predávajúcim uzatvoriť kúpnu zmluvu len v prípade, ak je kupujúci v čase vytvorenia objednávky starší ako 18 rokov. Pre účely potvrdenia veku je spotrebiteľ vyzvaný, aby pri návšteve e-shopu potvrdil svoj vek.
  8. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.
 4. Cena objednaného tovaru a služby
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   1. bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“)
   2. bezhotovostne platobnou kartou online;
   3. dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.
  5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
  6. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty, kupujúcemu vystaví daňový doklad na predaný tovar a služby priamo s tovarom.
  7. Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 5. Dodanie tovaru
  1. Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v prípade platby bezhotovostným spôsobom (prevodom na bankový účet, platobnou kartou online) sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote 2 dni od pripísania úplnej úhrady na účet, alebo kupujúcemu 2 dní od prijatia objednávky oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. Ak úhrada nie pripísaná na bankový účet predávajúceho maximálne do 3 dní je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  2. Ak zásielka obsahuje tovar, ktorý nepatrí do rúk osôb mladším ako 18 rokov, pri preberaní zásielky objednávateľ je povinný sa preukázať osobným dokladom pre potvrdenie veku.
 6. Odstúpenie
  1. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho.
  2. V prípade liekov predávajúci zaistí priebeh odstúpenia od zmluvy takým spôsobom , aby nevznikli náklady na strane kupujúceho.
  3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, a ak je to možné , v pôvodnom obale. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy sa týka predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní už porušený (napr. pančuchy, drogéria, cumlíky, vložky do topánok,...).
  4. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný . Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia , ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru , najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru
 7. Informačná služba, nežiaduce účinky
  1. Predávajúci má v rámci svojich internetových stránok zriadenú zákonom požadovanú informačnú službu , ktorá slúži na poskytovanie poradenstva o liekoch, ich kvality a bezpečnosti a zhromažďovanie hlásení o nežiaducich účinkoch . Kontakty na informačnú službu predávajúceho sú uvedené v rámci internetového obchodu a sú uvedené aj v rámci objednávky , ktorej kópia je zasielaná na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. V prípade choroby alebo zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.
  3. Kupujúcemu sa u liekov dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie a zoznámiť sa so spôsobom užívania daného lieku.
 8. Záruka, zodpovednosť za chyby, spory
  1. Záručná doba na chyby dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru chyby, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho , a to bez zbytočného odkladu , najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
  2. V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom , aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku ( poštovné a balné ) . V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať . Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak , aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách , keď najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať.
  3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je bez chýb, teda predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti deklarované výrobcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky.
  4. V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z predajnej ceny.
  5. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na avitalitazavináčpharmed.sk. ak predmetom sporu sú lieky tak kontaktujte aj lekáreň na e-mailovej adrese lekarenM@gmail.com.
 9. Ochrana osobných údajov
  1. Zásady ochrany osobných údajov viď samostatné zásady ochrany osobných údajov zavesených na web stránke v osobitnej časti – GDPR, https://avitalita.eu/sk/ochrana-osobnych-udajov.
  2. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 10. Kontrolný orgán

  Kontrolným orgánom , ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je:

  -v prípade výdaja liečivých prípravkov:
  Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  Adresa: Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
  Tel: 421-2-50 70 11 11
  E-mail: suklzavináčsukl.sk
  www: http://www.sukl.sk

  - v prípade výdaja ostatného tovaru:

  Ústredný inšpektorát
  Slovenskej obchodnej inšpekcie
  Bajkalská 21/A
  P. O. BOX 29
  827 99 Bratislava
  e-mail: infozavináčsoi.sk
  www: http://www.soi.sk/

  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
  Odbor výkonu dozoru
  tel. č. 037/772 02 16 
  fax č. 037/772 00 24

 11. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 15. 01. 2021.
  2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť.
  3. Vzťah medzi predávajúcimi a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č 40 / 1964 Zb. , Občianskym zákonníkom, a zákonom o liekoch.

Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií OK